Selecteer een pagina

Artikel 1. Algemeen
MensenMens Advies staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer KvK nummer 57988714

Artikel 2. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Prijzen en andere tarieven
3.1 De bij de coaching, workshop(s), trainingen en producten genoemde prijs is in euro’s, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.3 MensenMens Advies kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven op de website. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-)voorwaarden worden gesteld.
4.2 MensenMens Advies hanteert een policy van vooruit betalen voor een coaching traject, de workshop of training. Bij betaling in termijnen geldt vooruitbetaling voor in elk geval de eerste termijn.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van workshop/ trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij MensenMens Advies of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of verspreiding aan derden van (delen van) het coaching traject, de workshopinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van
MensenMens Advies of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 6. Aanmelding en annulering
6.1 Aanmeldingen dan wel mondeling of per mail zijn definitief en bindend, je bent dus ook te allen tijde verplicht om het bedrag te betalen. Bij tussentijdse annulering of voor aanvang van het coaching traject, de workshop of training opleiding is er geen mogelijkheid om je
geld terug te krijgen. Je hebt wel de mogelijkheid om in de volgende workshop of training weer in te stromen.
6.2 Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
6.3 Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een
nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering. Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd. MensenMens Advies is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de facilitator te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de facilitator verschuldigd is.

Artikel 7 – Niet-tijdige betaling
7.1 De cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. MensenMens Advies stuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 5 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
7.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is MensenMens Advies gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
7.3 Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op termijnbetalingen en is het gehele bedrag ineens vorderbaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
MensenMens Advies is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart MensenMens Advies tegen alle aanspraken van derden
ter zake. Ook is zij medisch niet verantwoordelijk voor eventuele schade; fysiek, emotioneel of mentaal. De klant komt altijd op eigen verantwoordelijkheid. MensenMens Advies zal nooit zeggen dat een klant moet stoppen met reguliere medicatie, doet een klant dit wel
dan is dat haar of zijn eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid
Door cliënten/ cursisten verstrekte informatie wordt door MensenMens Advies, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. MensenMens Advies conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 10. Overmacht
MensenMens Advies heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat MensenMens Advies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Verklaring
Marije van der Zouwen-Steur verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt MensenMens Advies- /Marije van der Zouwen-Steur aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend arts of specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

© MensenMens Advies – Algemene voorwaarden